phone +1 (408) 363-7998

Menu

Medium - $10.75
Large - $11.75

1. Special Combo W/Rare Steak,Well Done Flank, Brisket,Tendon & Tripe
Phở Xe Lửa Đặc Biệt
2. Rare Steak,Well Done, Brisket, Flank, Tendon Tripe & Beef Balls
Phở Xe Lửa Đặc Biệt Bò Viên
3. Vegetarian Pho W/Fried Tofu
Phở Chay, Đậu Hủ
3B. Vegetarian Pho W/Vegetables Tofu & Mushroom
Phở Chay, Đậu Hủ & Nấm
4. Well Done Flank, Brisket, Tendon & Tripe
Phở Chín, Nạm, Gân, Sách
5. Rare Steak, Well Done Brisket, Tendon & Tripe
Phở Tái, Chín, Gân , Sách
6. Well Done Brisket
Phở Chín
7. Rare Steak, Well Done Flank, Tendon & Tripe
Phở Tái, Nạm, Gân, Sách
8. Rare Steak, Well Done Flank, Tendon
Phở Tái, Nạm, Gân
9. Rare Steak, Well Done Flank, Tripe
Phở Tái, Nạm, Sách
10. Well Done Flank
Phở Nạm
11. Well Done Brisket & Flank
Phở Chín, Nạm
12. Rare Steak & Well Done Brisket
Phở Tái, Chín
13. Rare Steak & Flank
Phở Tái, Nạm
14. Rare Steak & Tendon
Phở Tái, Gân
15. Rare Steak & Tripe
Phở Tái, Sách
16. Rare Steak & Beed Balls
Phở Tái, Bò Viên
17. Rare Steak
Phở Tái
18. Beef Balls S/Noodle Soup
Phở Bò Viên
19. Chicken Noodle Soup
Phở Gà

Extra

Mixed Steamed Vegetable
$3.5
Extra Beef Balls
$3.5
Extra Meat
$3.5
Rare Steak On The Side
$1.0
Egg Noodle
$1.0
Thick Noodle
$1.0
Extra Noodle
$2.0
Noodle Soup Only
$7.95
Onion Vinegar
$1.0
Onion Oil
$1.0
20. Crispy Salt & Pepper Tofu
$11.95
Tàu Hủ Chiên
21. Vegetarian Mixed Vegetables
(S) $11.95 / (L) 14.95
Gỏi Chay
22. Chicken Salad
(S) $10.95 / (L) 13.95
Gỏi Gà
23. Shrimp Sring Rolls
$5.75
Gỏi Cuốn Tôm
23B. Grilled Pork Sring Rolls
$6.95
Gỏi Cuốn Thịt Nướng
24. Egg Rolls
$6.25
Chả Giò
25. Fried Chicken Wings
$8.25
Cánh Gà Chiên
26. Fried Wontons Or Pot Stickers
$8.25
Hoành Thánh Chiên
27. Shrimp Tempura
$8.95
Tôm Lăn Bột
28. Garlic Prawn
$17.95
Tôm Rang Tỏi
29. Crispy Salt & Pepper Squid
$17.95
Mực Rang Muối

Fried Rice

59. Shrimp Fried Rice
$11.95
Cơm Chiên Tôm
60. Beef Fried Rice
$11.95
Cơm Chiên Bò
61. Chicken Fried Rice
$11.95
Cơm Chiên Gà
61B. BBQ Pork Fried Rice
$12.95
Cơm Chiên Xá Xíu
62. Shrimp, Beef, Chicken Fried Rice
$12.95
Cơm Chiên Thập Cẩm
62B. Vegetarian Fried Rice W/Egg & Tofu
$11.95
Cơm Chiên Chay-Đậu Hủ

Rice & Egg Noodle Soup

30. Seafood, Chicken & Pork W/Rice Noodle Soup
$12.75
Hủ Tiếu Đặc Biệt
31. Shrimp, Chicken & Pork W/Rice Noodle Soup
$12.75
Hủ Tiếu Tôm, Gà, Heo
32. Shrimp, Squid, Fish Balls, Imitation Crab Meat W/Rice Noodle Soup
$12.75
Hủ Tiếu Hải Sản
33. Wonton Soup
$11.5
Hoành Thánh
34. Wontons W/Rice Noodle Soup
$11.5
Hủ Tiếu Hoành Thánh
35. Seafood, Chicken, Pork W/Egg Noodle Soup
$12.75
Mì Đặc Biệt
36. Seafood W/Egg Noodle Soup
$12.75
Mì Hải Sản
37. Shrimp W/Rice Noodle Soup
$12.75
Hủ Tiếu Tôm

Hot Plate

63. Sizzling Spicy Seafood Combination Stir-Fry On A Hot Plate A/Vegetables & Steamed Rice
$16.95
Hải Sản Áp Chảo
64. Sizzling Spicy Shrimp Stir-Fry On A Hot Plate A/Vegetables & Streamed Rice
$16.95
Tôm Áp Chảo
65. Sizzling Spicy Chicken Stir-Fry On A Hot Plate A/Vegetables & Streamed Rice
$16.95
Gà Áp Chảo
66. Sizzling Spicy Beef Stir-Fry On A Hot Plate A/Vegetables & Streamed Rice
$16.95
Bò Áp Chảo
Egg
$2.0
Beef Balls
$3.5
Fried Egg Rolls
$1.75
Shrimp
$3.95
Pork Chop
$4.95
Shrimp Cake
$4.5
Grilled Chicken
$4.95
Extra Streamed Rice
$2.0

Vermicelli

38. Vermicelli A/Grilled Beef Slides
$12.5
Bún Bò Nướng
39. Vermicelli W/Grilled Pork Slides
$12.5
Bún Thịt Nướng
40. Vermicelli W/Grilled Chicken Slides
$12.5
Bún Gà Nướng
41. Vermicelli W/Grilled Prawns
$12.5
Bún Tôm Nướng
42. Vermicelli W/Grilled Pork & Egg Rolls
$12.95
Bún Thịt Nướng, Chả Giò
43. Vermicelli W/Grilled Beef & Egg Rolls
$12.95
Bún Bò Nướng, Chả Giò
44. Vermicelli W/Grilled Chicken & Egg Rolls
$12.95
Bún Gà Nướng, Chả Giò
45. Vermicelli W/Grilled Prawns, Pork & Egg Rolls
$13.95
Bún Tôm, Thịt Nướng, Chả Giò
46. Vermicelli W/Prawns & Grilled Chicken
$12.95
Bún Tôm, Gà Nướng
47. Vermicelli W/Grilled Egg Rolls
$12.95
Bún Chả Giò
47B. Vegetarian Vermicelli W/Egg Rolls
$12.95
Bún Bì Chả Giò Chay

Chow Mein & Chow Fun

48. Combination Chow Mein Noodle (Crispy)
$14.75
Mì Xào Giòn Thập Cập
49. Combination Chow Mein Noodle (Soft)
$12.95
Mì Xào Mềm Thập Cẩm
50. Seafood Chow Mein Noodle (Crispy)
$14.75
Mì Xào Giòn Hải Sản
51. Schimp Chow Mein Noodle (Crispy)
$14.75
Mì Xào Giòn Tôm
52. Beef Chow Mein Noodle (Crispy)
$14.75
Mì Xào Giòn Bò
53. Chiken Chow Mein Noodle (Crispy)
$14.75
Mì Xào Giòn Gà
54. Combination Chow Fun Noodle
$13.5
Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm
55. Seafood Chow Fun Noodle
$13.5
Hủ Tiếu Xào Hải Sản
56. Beef Chow Fun Noodle
$12.75
Hủ Tiếu Xào Bò
57. Shrimp Chow Fun Noodle
$12.75
Hủ Tiếu Xào Tôm
58. Chicken Chow Fun Noodle
$12.75
Hủ Tiếu Xào Gà
58B. Pad Thai
$13.5
Combination - Shirmp, Beef, Chicken
67. Grilled Prawns, Grilled Pork & Shrimp Cake Over Steamed Rice
$14.95
Cơm Tôm, Thịt, Tàu Hủ Ky
68. Griller Prawns, Grilled Pork & Sunny Side Egg Over Steamed Rice
$13.75
Cơm Tôm, Thịt, Ốp La
69. Vegetarian Tofu Stir-Fry Over Steamed Rice
$12.75
Cơm Thập Cẩm Chay
70. Grilled Prawns, Grilled Pork Chup & Sumry Side Egg Over Steamed Rice
$13.75
Cơm Tôm, Sườn, Ốp La
71. Grilled Prawns, Grilled Beef & Sumry Side Egg Over Steamed Rice
$13.75
Cơm Tôm, Bò, Ốp La
72. Grilled Prawns, Grilled Chicken & Sumry Side Egg Over Steamed Rice
$13.75
Cơm Tôm, Gà, Ốp La
73. Grilled Prawns, Grilled Beef Slices Over Steamed Rice
$13.75
Cơm Tôm, Bò Nướng
74. Grilled Prawns, Grilled Pork Slices Over Steamed Rice
$13.75
Cơm Tôm Thịt Nướng
75. Grilled Prawn Imer Steamed Rice
$12.75
Cơm Tôm Nướng
76. Griller Pork Chop & Egg Roll Over Steamed Rice
$13.75
Cơm Sườn Chả Giò
77. Griller Chicken, Samry Silce Egg & Egg Roll Over Steamed Rice
$13.75
Cơm Gà, Ốp La , Chả Giò
78. Grilled Chicken, Grilled Pork, Chop & Sunny Slices Egg Over Steamed Rice
$13.75
Cơm Gà, Sườn, Ốp La
79. Grilled Pork Chop Over Steamed Ricee
$12.75
Cơm Sườn Nướng
80. Grilled Chicken Chop Over Steamed Ricee
$12.75
Cơm Gà Nướng
81. Grilled Pork Slices Over Steamed Rice
$12.75
Cơm Thịt Nướng
82. Grilled Beef Slices Over Steamed Rice
$12.75
Cơm Bò Nướng
83. Korean Bbq Rib Beef Over Steamed Rice
$15.95
Cơm Sườn Bò Đại Hàn
84. Cubed Beef W/Salad Over Steamed Rice
$16.95
Cơm Bò Lúc Lắc
85. Testyaki Chicken Over Steamed Rice
$12.75
Cơm Gà Teriyaki
86. Curry Chicken Over Steamed Rice
$13.95
Cơm Cà Ri Gà
87. Mongolia Beef Over Steamed Rice
$13.95
Cơm Bò Xào Mông Cổ
88. Sauteed Lemon Grass Chicken Over Steamed Rice
$13.95
Cơm Gà Xào Xả Ớt
89. Sauteed Chicken W/Ginger Over Steamed Rice
$13.95
Cơm Gà Xào Gừng
90. Mixed Seafood & Vegetables Stir-Fry Over Steamed Rice
$13.95
Cơm Xào Hải Sản
91. Combo Mixed Vegetables, Chicken, Beef, Shrimp Over Steamed Rice
$13.95
Cơm Xào Thập Cẩm
92. Beef Mixed Vegetables Over Steamed Rice
$12.95
Cơm Bò Xào Rau Cải
93. Shrimp Mixed Vegetables Over Steamed Rice
$12.95
Cơm Tôm Xào Rau Cải
94. Chicken Mixed Vegetables Over Steamed Rice
$12.95
Cơm Gà Xào Rau Cải
95. Beef &Broccoli Stir-Fry Over Steamed Rice
$12.95
Cơm Bò Xào Bông Cải
V1. Vegatarian Eggs Roll
$6.25
V2. Shrimp Spring Rolls
$5.75
V4. Tofu & Mock Pork Spring Rolls
$5.75
V5. Pho Chay
$11.75
V6. Bun Bo Hue
$11.95
V7. Hot Veggie Soup
$8.95
V8. Tofu Salad
(S) $11.95 / (L) $14.95
V9. Vegetarian Vermicelli
$12.95
V10. Cripy Tofu S/Sweet & Sour Sauce
$11.95
Đậu Hủ Chiên Giòn
Panka Covered Tofu W/Sweet & Sour Sauce
B1. LA Combination
$7.95
B2. Beef short ribs
$8.75
B3. BBQ pork
$7.25
B4. Grilled chicken
$7.25
B5. Roasted pork belly
$7.25
B6. Grilled Pork
$7.25
B7. Vegetarian
$7.25
B8. Chicken teriyaki
$7.25
1. Fresh Squeezed Orange Juice
$5,95
Nước cam vắt
2. Fresh Lemonade
$4.25
Nước Đá Chanh
3. Fresh Lemonade Soda
$5.95
Soda Chanh
4. Salted Plum Soda
$5.95
Soda xí muội
5. Special Shakena/Egg Yolk, Condensed Milk & Soda
$5.95
Soda sữa hột gà
6. Young Coconut Juice
$4.25
Nước dừa tươi
7. Thai iced tea w/Pearl
$4.25
Trà thái trân châu
8. Soy bean drink (can)
$1.75
Sữa đậu nành
9. Vietnamese coffee w/Ice & milk
$5.75
Cà phê sữa đá
11. Soft drink
$1.75
Nước ngọt
12. Hot Tea
$2.0
Trà nóng
14. Durian shake w/pearl
$5.95
Sinh tố sầu riêng
15. Avocado Shake w/Pearl
$5.95
Sinh tố bơ
16. Jackfruit Shake w/Pearl
$5.95
Sinh tố mít
17. Strawberry Shake w/pearl
$5.25
Sinh tố dâu
18. Mocha Shake w/pearl
$5.25
Sinh tố Mocha
19. Mango Shake w/pearl
$5.25
Sinh tố xoài

Fruit & Milk Tea

T1. Jade tea a/peach, strawberry, mango
$4.95
T2. Osmanthus Oolong w/Kumquat
$4.95
T3. Jasmin tea a/Kiwi Lychee
$4.95
T4. Jasmin tea a/Wintermelon
$4.95
T5. Logan Earl grey mik tea
$4.95
T6. Wintermelon assam milk tea
$4.95
T7. Roasted oolong milk tea
$4.95
T8. Hojicha milk tea
$4.95
T9. Taro milk tea
$4.95
T10. Honeydrew milk tea
$4.95
T11. Ceylon milk tea
$4.95
T12. Jasmine green milk tea
$4.95
Milktea Toppings: Pearls, Agar Pearls, Strawberry Popping Boba, Mango Poping Boba, Lychee Jelly, Mango Jelly
20. Honeydew shake w/pearl
$5.25
Sinh tố dưa gan
21. Taro shake w/pearl
$5.25
Sinh tố khoai môn
22. Lychee shake w/pearl
$5.25
Sinh tố vải thiều
23. Coconut shake w/Pearl
$5.25
Sinh tố dừa
24. Kiwi shake w/pearl
$5.25
Sinh tố kiwi
25. Peach shake w/pearl
$5.25
Sinh tố Peach
26. Passion fruit Shake
$5.25
Sinh tố chanh dây